Ewy

Tufte-utformet kompendium med Latex

Her beskriver jeg oppsettet i det jeg ser for meg å bli årets studie-notater. Det er basert på tufte-book-klassen slik at jeg kan ha kommentarer i margen. Hvert kapittel starter dessuten med en liten oppsummering som blir samlet og gjentatt helt til slutt i boken. Hele koden gis helt til slutt, et eksempel uten særlig innhold finnes her.

Oppsett av tufte-book

\documentclass[notoc,nols,a4paper]{tufte-book}

\hypersetup{colorlinks}% uncomment this line if you prefer colored hyperlinks (e.g., for onscreen viewing)
\setcounter{secnumdepth}{-1}

secnumdepth sørger for at jeg kan bruke \part{} og få enda en dybde i dokumentet, og bruker notoc for å få en penere innholdsfortegnelse.

Oppsummering av hvert kapittel

Jeg ønsket å ha en liten boks i begynnelsen av hvert kapittel hvor jeg kunne skrive en liten oppsummering. I tillegg ville jeg at denne boksen skulle dukke opp igjen bakerst i kompendiet, slik at man bare kan skumme igjennom der for å få en rask oversikt. Dette viste seg å være ganske enkelt. Jeg la til dette fremst i main.tex:

\usepackage{scontents}
\setupsc{print-env=true}
\usepackage{tikz}
\usepackage[framemethod=TikZ]{mdframed}

\newenvironment{lem}[2][]{%
\ifstrempty{ #1}%
{\mdfsetup{%
frametitle={%
\tikz[baseline=(current bounding box.east),outer sep=0pt]
\node[anchor=east,rectangle,fill=green!20]
{\strut Kort sagt};}}
}%
{\mdfsetup{%
frametitle={%
\tikz[baseline=(current bounding box.east),outer sep=0pt]
\node[anchor=east,rectangle,fill=green!20]
{\strut Kort sagt:~#1};}}%
}%
\mdfsetup{innertopmargin=10pt,linecolor=green!20,%
linewidth=2pt,topline=true,%
frametitleaboveskip=\dimexpr-\ht\strutbox\relax
}
\begin{mdframed}[]\relax%
\sloppy
}{\end{mdframed}}

Boksen er inspirert av Fancy boxes for theorem, lemma, and proof with mdframed på texblog.org, men er litt tilpasset. scontents-pakken fikser neste problem: å kunne skrive teksten ett sted, men få den til å dukke opp flere steder. I begynnelsen av kapitlet skriver jeg for eksempel

\begin{scontents}[store-env=farmakologi]
\begin{fullwidth}
\begin{lem}[NSAIDs]{oppsummering:NSAIDs}
NSAIDs virker ved å hemme COX. Dårlig effekt på artrose og kroniske lidelser, og har generelt en dårligere effekt og flere bivirkninger enn vi tror. Har mange bivirkninger, og man skal være særlig forsiktig med eldre og allerede syke personer. Vær også obs dersom pasienten bruker warfarin eller DOAK, har diabetes, lavt blodtrykk, nyre- eller hjertesykdom eller har (hatt) magesår.
\end{lem}
\end{fullwidth}
\end{scontents}

og for å skrive ut alle bakerst i boken, er det bare å legge til \foreachsc[sep={\\[10pt]}]{farmakologi}.

Forbudte tegn i Grav

Jeg slet forresten med at man ikke kan skrive { # uten mellomrom, fordi Grav tolker dette som en twig-kommando.

Kode for main.tex

Et eksempel finnes her: main.tex

Contents